Vad gör vi

”Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla. Föreningens ideologiska värdegrund bygger på idén om att ett bärkraftigt brukande av naturresurser är förutsättningen för en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer. Genom en ökad förutsägbarhet i brukandet av naturen, på ett miljömässigt hållbart och långsiktigt sätt, garanteras såväl skyddet för naturens biologiska produktion som bevarandet av biologisk mångfald och värnandet om naturens upplevelsevärden, allt till gagn för hela samhället. Föreningens huvudsakliga uppgift är därmed att tillvarata miljöintresset, brukandet, bevarandevärdena och människans roll som en del av naturen och kulturen. Föreningen organiseras i riksförening och länsförbund som var för sig är juridiska personer med eget ansvar”.

 

Vi tar strid för att människan ska få vara en aktiv del av naturen, inte en åskådare. Under en lång tid har brukande av naturen framställts som något fult. Inget kan vara mer felaktigt och det vill vi bevisa. Inget är så naturligt som att bruka jorden.

 

Föreningen arbetar offensivt med dessa punkter

 • öka förutsägbarheten vid brukandet av naturen
 • väcka opinion och påverka beslut
 • minska motsättningarna och öka förutsättningarna för aktivt miljöarbete
 • slå vakt om naturens roll i samhällsbygget
 • synliggöra skogsbrukets framsteg inom miljö, klimat och hållbart brukande
 • öka förståelsen mellan miljö, klimat och brukande
 • aktivt påverka genom att vara remissinstans vid motioner med mera
 • bedriva aktiv föreningsverksamhet över hela landet
 • söka samarbete med företag och organisationer
 • bedriva egen informations- och bildningsverksamhet
 • stimulera till internationella insatser inom sitt verksamhetsfält
 • erbjuda medlemmen service

 

Stadgar för föreningen hittar du här. 

 

Lämna ett svar