Stadgar

Naturbrukarna Sverige

§ 1        Ändamål och organisation

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla. Föreningens ideologiska värdegrund bygger på idén om att ett bärkraftigt brukande av naturresurser är förutsättningen för en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer.

Genom en ökad förutsägbarhet i brukandet av naturen, på ett miljömässigt hållbart och långsiktigt sätt, garanteras såväl skyddet för naturens biologiska produktion som bevarandet av biologisk mångfald och värnandet om naturens upplevelsevärden, allt till gagn för hela samhället. Föreningens huvudsakliga uppgift är därmed att tillvarata miljöintresset, brukandet, bevarandevärdena och människans roll som en del av naturen och kulturen.

Föreningen organiseras i riksförening och länsförbund som var för sig är juridiska personer med eget ansvar.

§ 2        Verksamhet

Föreningen ska verka för att:

 • slå vakt om naturens roll i samhällsbygget
 • minska motsättningarna och öka förutsättningarna för miljöarbetet
 • synliggöra skogsbrukets framsteg inom miljö, klimat och hållbart brukande
 • öka förståelsen mellan miljö, klimat och brukande
 • öka förutsägbarheten vid brukandet av naturen
 • väcka opinion och påverka beslut
 • aktivt påverka genom att vara remissinstans vid motioner med mera
 • bedriva aktiv föreningsverksamhet över hela landet
 • söka samarbete med företag och organisationer
 • bedriva egen informations- och bildningsverksamhet
 • stimulera till internationella insatser inom sitt verksamhetsfält
 • leverera olika typer av service till föreningens medlemmar

§ 3        Verksamhetsperiod

Riksföreningens verksamhetsperiod utgörs av två kalenderår. Dess räkenskapsår utgörs av kalenderår.

§ 4        Medlemmar

Föreningen har fullbetalande medlemmar, familjemedlemmar och medlemmar som blivit ständiga medlemmar. Familjemedlem ska tillhöra fullbetalande medlems familj, vara skriven på samma adress och erlägger reducerad avgift. Riksstyrelsen kan besluta om andra tillfälliga medlemskategorier.

Samtliga medlemmar har rösträtt.

Riksstämman kan, efter förslag från riksföreningens styrelse, till hedersmedlem utse person som på synnerligen verksamt sätt främjat föreningens syften.

§ 5        Uteslutning

Riksföreningens styrelse får besluta att medlem som motarbetar eller uppenbart försvårar föreningens arbete ska uteslutas. Utesluten medlems inbetalda avgift återbetalas ej.

§ 6        Avgifter

Årsavgift för medlemskap fastställs av riksstämma. Medlem som ej betalat medlemsavgift enligt sista påminnelsen anses ha lämnat föreningen.

§ 7        Återbäring

Riksföreningens styrelse beslutar i vilken omfattning medlemsavgiften ska återbäras till länsförbund.

§ 8        Riksstämma

Riksföreningens högsta beslutande organ är riksstämman. Denna består av ombud för länsförbund.

Enskild medlem får närvara vid riksstämma och har yttrande- och förslagsrätt.

Varje länsförbund har rätt att sända ombud till riksstämma i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:

 • upp till 500 medlemmar ger ett ombud
 • 501–2000 medlemmar ger två ombud
 • 2001 eller fler medlemmar ger tre ombud

Ombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller suppleanter i länsförbundet och ska utses av respektive länsförbundsstyrelse.

Varje ombud som upptagits i röstlängd har en röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant.

Ombud får inte delta i beslut i ärende som rör personen själv, make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående. Stämmodeltagare ska vid deltagande i behandling av ärende anmäla förhållanden som kan innebära jäv. Stämmopresidiet avgör om jäv föreligger.

§ 9        Beslutsförhet och omröstning

Riksstämman är beslutsför med det antal röstberättigade ombud som infunnit sig efter kallelse i laga ordning.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring se § 27, avseende upplösning se § 28. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska personval ske med slutna sedlar när något ombud så begär.

Vid personval med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 10      Valbarhet

Valbar till riksföreningens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i FÖRENINGEN.

§ 11      Tidpunkt och kallelse

Ordinarie stämma hålls vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj.

Dag och plats för stämma ska senast 60 dagar i förväg och meddelas länsförbund på sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 12 Vid ordinarie riksstämma ska förekomma:

 1. fastställande av röstlängd
 2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 3. val av ordförande för stämman
 4. fastställande av dagordning
 5. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 6. val av en justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 7. styrelsens verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och balansräkningar
 10. fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning
 11. fastställande av medlemsavgifternas storlek för kommande verksamhetsperiod
 12. fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
 13. val av ordförande i föreningen, tillika ordförande i riksföreningensstyrelsen
 14. val av övriga styrelseledamöter varav en skattmästare
 15. val av två revisorer samt en revisorssuppleanter
 16. val av valberedning
 17. ärenden som styrelsen förelägger stämman
 18. ärenden som väckts genom motion
 19. övriga frågor
 20. stämmans avslutande

§ 13 Extra riksstämma

Extra riksstämma ska hållas när ordinarie riksstämma eller riksföreningens styrelse så beslutar, eller när minst hälften av länsförbunden, eller när revisorerna skriftligen påkallar sådan. Vid extra riksstämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 14      Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och länsförbund. Motion ska inges till riksföreningens styrelse före den 1 april det år motionen ska behandlas.

Förslag som ska bli föremål för beslut ska senast 45 dagar före riksstämman avsändas till samtliga kretsar och länsförbund.

Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 15      Valberedning

Förslag rörande val av ledamöter till riksföreningens styrelse bereds av en valberedning.

Valberedningen ska också förbereda och lämna förslag till riksstämman avseende: revisorer och revisorssuppleanter och ordförande för stämman.

Valberedningen ska bestå av tre till fem ledamöter, varav en ordförande, och ska vara så sammansatt att de är spridda över landet.

Mandatperioden är två år. Till ledamot av valberedningen får ej utses ledamot av riksföreningens styrelse.

Före ingången av det år riksstämman hålls ska valberedningen påminna medlemmar och länsförbund om deras rätt att föreslå styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Förslag ska vara valberedningen tillhanda före den 1 mars.

Valberedningens förslag ska senast 30 dagar före riksstämman avsändas till samtliga länsförbund. Valberedningen ska även redovisa övriga inkomna förslag.

§ 16      Rikskonferens

De år ordinarie riksstämma ej äger rum ska en rikskonferens genomföras. Dessa konferenser hålls på tid och plats som riksföreningens styrelse beslutar och behandlar de frågor riksföreningens styrelse hänskjuter dit. Konferenserna är rådgivande.

Till dessa konferenser inbjuds samtliga medlemmar.

§ 17      Länsordförandekonferens

Riksstyrelsen ska minst en, men normalt två gånger per år inbjuda länsförbundens ordförande eller av respektive styrelse utsedda ersättare till länsordförandekonferens. Konferensen ska fungera som ett rådgivande organ till styrelsen i syfte att i organisationens alla delar skapa samstämmighet och förankra ställningstagande i för föreningen centrala frågor.

§ 18      Riksföreningens styrelse

Riksföreningens styrelse är föreningens högsta beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelsen har sitt säte i Örebro.

Styrelsen består av föreningens ordförande, fyra övriga av stämman utsedda ledamöter varav en skattmästare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen ska, där så kan ske, på lämpligt sätt inhämta yttrande från länsförbund om ärende som styrelsen handlägger och som avser länsförbunds verksam.

§ 19      Mandattider

Samtliga förtroendevaldas mandatperioder är två år.

§ 20      Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande eller avlagt skriftlig fullmakt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid minimiantal för beslutfördhet ska beslut vara enigt.

§ 21      Vidgad beredning

Styrelsen kan utse rådgivande grupper för att vidga beredningen av ärenden.

§ 22      Expertråd och Styrgrupp

Styrelsen kan till sin hjälp utse olika expertråd bestående av personer med särskild sakkunskap. Styrelsen ska även utse en styrgrupp viken har till uppgift att vara samtalspartner. Denna ska informeras och hanteras som ett extra länsförbund dock utan rösträtt.

§ 23      Firmateckning

Riksföreningens firma tecknas av dess styrelse eller i den ordning Riksföreningens styrelse beslutar.

§ 24      Räkenskaper

Styrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för räkenskapsår, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande mars månad för granskning. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast den 30 april.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

§ 25      Bundet föreningskapital

Riksföreningen ska ha ett värdesäkringskapital vars minsta storlek beslutas av styrelsen. Strävan ska dock vara att värdesäkringskapitalet uppgår till 15 procent av det gångna verksamhetsårets totala lönekostnader inklusive sociala kostnader.

Värdesäkringskapitalet får endast tas i anspråk för oförutsedda förluster eller för särskilt angelägna åtgärder.

§ 26      Kansli

Riksföreningen ska ha ett kansli.

Kanslichefen och dennes ställföreträdare tillsätts av riksföreningensstyrelse. Övrig personal tillsätts av styrelsen eller i annan ordning som styrelsen beslutar.

§ 27      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid riksstämma eller vid extrainkallad stämma.

Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.

§ 28      Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande riksstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet.

Finns vid upplösning tillgångar beslutar den andra samlade riksstämman hur tillgångarna ska disponeras för ändamål som ligger i linje med föreningens syften.

Länsförbund

§ 29      Organisation och verksamhetsområde

Föreningen stöder att medlemmarna bildar regionala länsförbund med län, alternativt region som bas för länsförbundsindelning och hithörande verksamhetsområden.

Riksföreningens styrelse kan besluta om annan indelning i länsförbund.

Fysisk medlem i ett länsförbund är de av föreningens medlemmar som är bosatta inom länsförbundets verksamhetsområde. Denne har dock rätt att själv välja att tillhöra annat länsförbund och sådan övergång gäller från närmast följande årsskifte.

Juridisk person som är medlem i föreningen tillhör det länsförbund inom vars verksamhetsområde de har sitt säte. Denne har dock rätt att själv välja att tillhöra annat länsförbund och såda övergång gäller från närmast följande årsskifte.

Medlemskap i flera länsförbund är inte möjligt.

§ 30      Verksamhet

Länsförbund ska regionalt verka för föreningens syften och följa dessa stadgar.

Vidare ska länsförbunden inventera det regionala informationsbehovet och erbjuda information om föreningens verksamhet.

Länsförbund handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Det kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina kretsar eller medlemmar.

Länsförbund har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t .ex prenumeration på länsförbundstidskrift, lokal sponsring eller liknande.

§ 31      Bildande

Länsförbund bildas genom beslut vid konstituerande möte. För att äga giltighet ska sådant beslut godkännas av riksföreningens styrelse.

Det konstituerande mötet antar stadgar, utser styrelse, revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till första ordinarie länsstämma.

§ 32      Länsstämma

Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman.

Medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt.

Varje medlem enligt § 4 som upptagits i röstlängd har rösträtt. Tilldelningen av röster är differentierad. Medlem utan mark upptas med en röst. Medlem ägandes upp till 500 hektar skogsmark upptas med två röster. Medlem ägandes 501 till 3 000 hektar skogsmark upptas med tre röster. Medlem ägandes mer än 3 000 hektar skogsmark upptas med fyra röster. Vid förfall för medlem inträder suppleant.

Medlem får inte delta i beslut i ärende som rör personen själv, make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående. Stämmodeltagare ska vid deltagande i behandling av ärende anmäla förhållanden som kan innebära jäv. Stämmopresidiet avgör om jäv föreligger.

§ 33      Beslutsförhet och omröstning

Länsstämman är beslutsför med det antal röstberättigade ombud som infunnit sig efter kallelse i laga ordning.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet (mer än hälften) med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas (flest röster).

Avseende stadgeändring se § 44, avseende upplösning se § 45. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska personval ske med slutna sedlar när något ombud så begär.

Vid personval med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 34      Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i länsförbundet.

§ 35      Tidpunkt och kallelse

Ordinarie länsstämma hålls före 15 mars. Dag och plats för stämma ska meddelas senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 36 Vid ordinarie länsstämma ska förekomma:

 1. upprop och fastställande av röstlängd
 2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 3. val av ordförande för stämman
 4. fastställande av dagordning
 5. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 6. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 7. styrelsens verksamhetsberättelse
 8. revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och balansräkningar
 10. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 11. fastställande av verksamhetsplanens riktlinje
 12. beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
 13. val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
 14. val av övriga styrelseledamöter
 15. eventuella fyllnadsval
 16. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 17. val av valberedning
 18. ärenden som styrelsen förelägger stämman
 19. ärenden som väckts genom motion
 20. stämmans avslutande

§ 37      Extra länsstämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller länsförbundets styrelse alternativt riksföreningens styrelse så beslutar, eller när revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 38      Motioner

Motionsrätt har enskild medlem. Motion ska inges skriftligen till länsförbundets styrelse före den 1 februari det år motionen ska behandlas.

Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 39      Styrelse

Styrelsen är länsförbundets högsta beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande.

§ 40      Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande eller avlagt skriftlig fullmakt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid minimiantal för beslutfördhet ska beslut vara enigt

§ 41      Firmateckning

Länsförbundets firma tecknas av dess styrelse eller i den ordning Riksföreningens styrelse beslutar.

§ 42      Verksamhetsår och räkenskaper

Länsförbundets verksamhetsår är kalenderår.

Länsförbundets styrelse ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast

den 15 februari.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

§ 43      Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska senast en månad efter årsmötet sändas till riksföreningen.

§ 44      Stadgeändring

För ändring av länsförbundets stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.

När länsförbundets stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

§ 45      Upplösning

Länsförbundet kan upplösas genom beslut av två på varandra följande länsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet.

Upplöses länsförbundet, eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar riksföreningen, att av denna användas för att stödja ett återstartande av länsförbundet.

Lämna ett svar