Huvudlöst övergrepp på rättsordningen

Snart kommer riksdagen fatta beslut om ”En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, Regeringens proposition 2020/21:64”. 

Släpper Riksdagen, hela folkets företrädare, igenom denna proposition som den nu ser ut innebär det att så länge du inte är företrädare för staten i vissa frågor måste alla fråga det samiska folket om lov för allt som kan få särskild betydelse för samerna.

Det samiska folket kommer kunna stoppa, förhala eller förändra alla andras aktiviteter. Detta är ett Egendomligt stort ingrepp i äganderätten som Riksdagen är på väg att klubba igenom. 

Swisha Naturbrukarna på 123 116 05 97, tack! 

Vi jobbar gratis men har fakturor

Om du exempelvis vill gallra en skog, bygga en väg eller ha en större jakt ska du själv först fråga Sametinget och vid behov även enskild sameby. Sametinget, som är något så unikt som en statlig myndighet och ett samiskt parlament, kommer därmed få faktiskt bestämmande med veto. 

Så gott som alla instanser med koppling till landsbygd vilka inkommit med med yttranden är negativa till denna lag.

Går inte att överklaga

Enligt lagförslaget ska ”Konsultationen fortsätta tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till konsultationen uppnåtts eller tills den konsultationsskyldige eller den samiska företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet.” 

Denna ordalydelse betyder att om någon av parterna inte kommer överens är det stopp. Regeringen ger bort den yttersta makten till samerna. En tidigare rättsuppfattning är att svenska lag ska gälla alla. Att alla boende i Sverige lyder under samma lag. Nu håller Regeringen på att slå fast att samer inte är Svenskar alternativt lite mer svenska än oss andra svenskar. Kanske vore denna lag rimligt om man fokuserad på alla människor som brukar natur och ger dem samma rättigheter som samerna.

Det brinner i knutarna om du har synpunkter på denna lagskrivning som är uppe för behandling redan i nästa väcka.

Trevlig helg, ordförande Axdorff.

Lämna ett svar