Förbud för villor på jordbruksmark

Naturbrukarna uppmärksammade två mycket otrevliga domar i Mark- och Miljööverdomstolen som i praktiken förbjuder all privat byggnation på egen jordbruksmark.

Domarna säger att om det går att bruka marken för någon typ av lantbruk är du är förpassad till att göra så. Att bygga hus på egen jordbruksmark är förbjudet. Återigen ser vi ett egendomligt bevis på att miljödomstolarna tar över ägandet och brukandet samtidigt som politikerna och regeringen verkar tittar på utan att stoppa vansinnet.

Men moderaten Johan Hultberg har ändå ställt en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog med anledning av detta. Hultberg skriver: Jag undrar hur ministern ser på de två nämnda domarna från Mark- och miljööverdomstolen och på deras påverkan på äganderätten och möjligheterna att bo och bygga på landsbygden. Jag vill därför fråga miljöminister Karolina Skog följande: Tänker ministern ta något initiativ för att förändra lagstiftningen eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av de två domarna från Mark- och miljööverdomstolen och deras påverkan på äganderätten och möjligheterna att bo och bygga på landsbygden?

 

Minister Skog har svarat på Hultbergs fråga

Den säger i praktiken att domarna är i sak riktiga. Skog skriver att: Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Med väsentligt samhällsintresse avses bl.a. bostadsförsörjning. Jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen inom landet och syftet med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig hushållning av denna resurs. Jordbruksmark är inte enbart av intresse ur ett nutida produktionsperspektiv utan även ur ett långsiktigt perspektiv. Brukningsbar mark med bibehållen bördighet ska finnas tillgänglig i Sverige även för kommande generationer.

Vår syn på saken

Om Regeringen inte återtar den konstitutionella styret över landet i stort kan det gå mycket tokigt mycket fort. Miljölagstiftningen är inte konstitutionell och kan inte straffas ut av miljöbalken. Att bortse från detta är att bortse från det ansvar man givits som folkets företrädare.

 

Lämna ett svar