Johan Hultberg (M) uppmärksammar vårt arbete

Hultberg

Det handlar om att tillgodose väsentliga samhällsintressen på bekostnad av den som brukar och äger sin mark.

Naturbrukarna publicerade på Altinget.se en mycket välläst debattartikel om hur nya utslag i två nya domar av Mark- och miljödomstolen vilka stoppar all nybyggnation på jordbruksmark.

I en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M) till miljöminister Skog (MP) skriver Hultberg: Två domar, dels P4987-15, dels P4848-16, från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tycks innebära att tolkningen av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord- och skogsbruksmark, i 3 kap. 4 § i miljöbalken, nu har skärpts. Detta innebär potentiellt stora konsekvenser för möjligheten att bygga på jordbruksmark och därmed för möjligheten till landsbygdsutveckling. Domarna innebär också ytterligare inskränkningar i äganderätten.

Hultbergs fråga som ska besvaras senast 29 mars klockan 12:00 lyder: Tänker ministern ta något initiativ för att förändra lagstiftningen eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av de två domarna från Mark- och miljööverdomstolen och deras påverkan på äganderätten och möjligheterna att bo och bygga på landsbygden?

Föreningen ser fram emot förslaget.

Med vänlig hälsning, Ordf Axdorff

Kommentera