Nyhet: generellt byggförbud utanför planlagd mark

Rickard24

Att bygga hus på sin egen jordbruksmark är inte längre lagligt.

Detta efter ett antal domar i Miljööverdomstolen. Går det att bruka marken för någon typ av lantbruk menar domstolen att du är förpassad till att göra så. Återigen ser vi ett egendomligt bevis på att miljödomstolarna tar över ägandet och brukandet samtidigt som politikerna tittar på utan att stoppa vansinnet.

Nej, det är inte ett skämt. Det handlar om mark och miljööverdomstolens dom nummer P4087-15 och P4848-16 vilka i praktiken leder till generellt byggförbud utanför planlagd mark.

Så fort det är brukningsvärd jordbruksmark, ett begrepp som täcker upp i stort sett in all mark nedanför trädgränsen, är det stopp. Vad som ingår i begreppet har förändrats över tid. Det har skett en svängning i tillämpningen av skyddet av brukningsbar jordbruksmark. Från rättsligt håll menar man att rättsläget nu har ”klarnat”.

I miljöbalken 3kap 4§ står det att:
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Exempelvis får man tillstånd för bebyggelse på mark som planlagts, och pekats ut särskilt i översiktsplanen för då har någon annan bestämt att det utgör ett väsentligt samhällsintresse.

I P4087-15 vill markägaren bygga ett hus på en liten areal i en beteshage. Domen resonerar om att en eventuell framtida animalieproduktion skulle kunna förhindras på markägarens mark om han byggde på sin egen mark. Utöver detta lägger domen vikt vid att kommunen pekat ut området som jordbruksmark och annan öppen mark samt att kommunen prioriterar bostadsbebyggelse på annat plats, sannolikt en de själva äger.

I p4848-16 vill markägaren exploatera fyra tomter på sin sämsta jordbruksmark i anslutning till tidigare bebyggelse. Jordbruksmarken brukades inte men det saknar betydelse, har den gått at odla är marken brukningsvärd.

Hur det är möjligt att bryta sönder de människor som brukar marken på detta sätt är för mig obegripligt och fullständigt hjärtkrossande. Att inte tillåtas utveckla sitt företag genom bebyggelse är minst sagt skandalartat.

Huruvida lagen som är tänkt att säkrar ”Svenssons” dagliga bröd gör nytta är ju löjligt. Det är marginaljordar som räddats från brukarna själva.  Jag anser att detta är ytterligare ett idiotförklarande av den näring som förvaltar och brukar vår jord.

 

Ordf Axdorff

PS Glöm inte bort att bli medlem i Naturbrukarna DS

 

 

Kommentera