Att betala för en oönskad tjänst

Rickard24

Herr Häkkinen har enligt andra ett sommarställe, själv kallar han det för ett ödetorp.

 

Jag läser många domar i olika typer av miljömål. Domen som detta handlar om har inte direkt med ”naturbruk” att göra men ändå är principen av intresse. Ska man som fastighetsägare behöva betala för en tjänst man inte är intresserad av eller utnyttjar. Är det klok ekonomi att kommunen åker långt ut i ödebygden för att tömma ett tomt avfallskärl? Handlar det om service eller förtäckt skatt av privata egendom?

 

Detta är historien om herr Häkkinen som till mark- och miljödomstolen i Umeå överklagat beslutet om hämtning av hushållsavfall från hans sommarställe, eller ödetomt. Han använder huset på sin fastighet en till två gånger i månaden under den lite varmare perioden av året. Enligt egen utsaga produceras inte några hushållssopor på fastigheten varför tjänsten som han tvingas betala, hämtning av hushållssopor, är både dyr och onödig. Han använder helt enkelt inte kommunens tjänster.

SAXAT UR DOMEN ”Om han måste skaffa sopor får Pajala kommun betala för detta.” 

Enligt miljöbalken ska kommunen se till så att hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning. Detta för att tillgodose ”skyddet för människors hälsa och miljön”. Men när kommunen beslutar om hur denna skyldighet ska fullgöras ska hänsyn tas till fastighetsinnehavares möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet och dispens kan ges.

 

I enskilda fall kan man nämligen tillåta att fastighetsinnehavaren själv får ta hand om avfallet om det kan ske på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. I detta fall producerades inget hushållsavfall vilket borde vara en fördel. Men alldeles oavsett om herr Häkkinen producerar sopor eller inte så besöker han sitt ödetorp för ofta. Enligt rättspraxis ska nämligen besöken ha karaktär av tillsynsbesök och de ska ske under dagtid vid några få tillfällen per år. Sådana besök har i tidigare domar ansetts generera en så ringa mängd hushållsavfall att fastighetsägaren själv kan ta hand om detta. Herr Häkkinen anses inte kunna ta hand om sina sopor som inte ens existerar.

norrbotten_star

Ungefär här ligger fastigheten

 

I sin överklagan, som han förövrigt förlorade, undrar den kalgande om Pajala kommun betalar för transport av sopor till ödetomten så att han har något att fylla i sopkärlen. Annars framgår det av yrkandet att önskemål finns att det på fakturan ska stå ”hämtning av luft”.

Återstår att reflektera över. Skulle miljön lida av att klagande fick rätt. Att han slapp att betala för att kommunen i Pajala inte hämtar det hushållsavfall som inte existerar? Nej naturligt vis inte.

 

För er som är nyfikna går det att läsa om detta i Mål nr M 2079-16

 

MVH ordförande Axdorff

PS glöm inte bort att bli medlem DS

 

Kommentera