Skidspåret uppsagt i Jämtland!

Vi har tidigare skrivit om markägaren i Jämtland som inte får avverka sin skog, på grund av att han upplåtit mark för ett skidspår och att det dessutom sägs finnas unika svampar där.

När vi idag talar med markägaren säger han att avtalet om skidspår över hans mark muntligen blev uppsagt i onsdags. Att vara hygglig kan straffa sig.

– Detta är en smygsocialisering säger markägaren. Detta är farligt för samhällsutvecklingen. Vi må ju agera nu säger han.

Skogsstyrelsen menar att om markägaren avverkar skogen kommer de sociala värdena att påverkas negativt och de unika svamparna försvinna. Därför tillåter man inte en avverkning.

Bakgrund

Den 1:a juni mottog skogsstyrelsen en avverkningsanmälan från markägaren via dennes ombud. Markägaren fick besked om att anmälan mottagits och att han inte får avverka inom sex veckor, alltså innan den 16 juli. Den 16 juli får markägaren beskedet att han inte får avverka skogen. Anledningen är att området enligt skogsstyrelsen hyser flera rödlistade arter samt ett rekreationsområde. Man låter meddela att en avverkning kan vara ett brott mot artskyddsförordningen.

När skogsstyrelsen ber länsstyrelsen om ett expertutlåtande för det område de hävdar hyser flertalet rödlistade svampar visar det sig att de är av annan uppfattning. Länsstyrelsen meddelar att de inte har några svampar registrerade i området som skulle omfattas av fridlysning.

Detta till trots anser Skogsstyrelsen att markägaren helst bör återta sin avverkningsanmälan och ansöka om lov för att avverka i ett annat område.

Hur detta slutar vet ingen idag. Naturbrukarna håller kontakt med markägaren.

Lämna ett svar