Kallelse Riksstämma

Björkskog

Kallelse till Rikskonferens för Naturbrukarna Sverige 2016-06-28

 

Bäste medlem i Naturbrukarna Sverige!

Härmed inbjuds ordinarie medlem till Naturbrukarna Sveriges riksstämma som hålls vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj.

Denna första stämma någonsin hålls tisdagen den 28 juni klockan 10:30 i Örebroregionen. Exakt plats meddelas senare. Mötet beräknas vara avslutat senast klockan 16:00.

Dagordningen enligt 12 § föreningens stadgar.

Inkom gärna med önskemål på frågor att behandla under konferensen.

Vi kommer försöka lösa en digital modell för extern medverkan.

För planeringens skull är det ett absolut krav att man meddelar sin närvaro senast 14 juni.

Anmälan sker genom e-post till info@naturbrukarna.se

Med vänlig hälsning, ordförande Rickard Axdorff

Kommentera