Får man fälla ett träd?

Rickard3

Nja, det är inte helt säkert. Det kan krävas artskyddsdispens för att få fälla trädet.

Innan påsk kontaktade jag Länsstyrelsen i Örebro angående en död alm som jag ville fälla men där spillkråka födosöker. Det handlar om ett träd och en enstaka individ. Trädet håller på att ramla ner över allmän väg och en ekonomibyggnad.  

Lagrum

Alla fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen:

I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.  Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

När det gäller fåglar ska de arter prioriteras i artskyddssammanhang som har markeringen B i artskyddsförordningens bilaga 1, som är rödlistade och som har en nedåtgående trend.

Länsstyrelsen skriver att spillkråkan är en sådan art som ska prioriteras. Den är rödlistad i kategorin ”Nära hotad” (NT) och har enligt Svensk Fågeltaxering har en nedåtgående trend på nationell nivå sedan 1990-talet. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (minskad tillgång på lämpliga bo- och födoträd, minskad födotillgång) och antalet reproduktiva individer.

4 § 2 punkten artskyddsförordningen

Ordet störa definieras varken i artskyddsförordningen eller i de två naturvårdsdirektiven (Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet). Men det finns stöd för tolkning i EU-kommissionens väglednings-dokument om artikel 6 habitatdirektivet (Skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden, s. 26-29).

Där anges att störning t.ex. är en åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång genom att boplatsen överges eller att färre antal ungar än annars blir flygfärdiga är således inte tillåten om detta leder till att artens population minskar i området, särskilt om arten har en ogynnsam bevarandestatus och/eller vikande trend. För att kunna göra bedömningar av vad som är tillåtet och inte tillåtet behöver man känna till den aktuella artens bevarandestatus, trenden för dess bevarandestatus och hur en åtgärd påverkar dessa faktorer.

4 § 4 punkten artskyddsförordningen

Det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt. Villkoren är alltså strängare än för 4 § 1-3 punkten i artskyddsförordningen. Gemensamt för åtgärder rörande djurens olika uppehållsplatser är att dessa inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt att platserna i fråga förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion för berörda arter. Med detta avses att ingreppet inte får vara så omfattande att området tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt för arten ifråga. Platserna behöver skyddas även när de inte används så att funktionen finns kvar när arten återvänder för att lägga ägg eller föda ungar. Detta gäller sådana områden som används regelbundet, men inte nödvändigtvis varje år. Om platserna bara används någon enstaka gång omfattas de bara av skyddet när arten i fråga uppehåller sig där.

Svar

Länsstyrelsens bedömning är att spillkråkan inte har en gynnsam bevarandestatus på nationell nivå enligt Artdatabanken och Svensk Fågeltaxering. På regional och lokal nivå finns inga uppgifter att tillgå om spillkråkans bevarandestatus.

En arts bevarandestatus betraktas som gynnsam när:

- uppgifter om artens populationsutveckling visar att den på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och

- dess naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och

- det finns, och sannolikt kommer fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt.

 Bedömningen om artskyddsförordningens förbud aktualiseras eller inte, är en sammanvägd bedömning av:

- artens bevarandestatus på nationell/biogeografisk nivå

- artens bevarandetillstånd på regional och lokal nivå samt

- åtgärdens påverkan på områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten i fråga.

Den aktuella åtgärden handlar om att avverka ett hålträd där en spillkråka födosöker. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte kommer att påverka spillkråkans lokala eller regionala bevarandetillstånd eller artens kontinuerliga ekologiska funktion i området. Därmed aktualiseras inte artskyddsförordningens förbud.

Länsstyrelsens bedömning utifrån samtalet var att det enligt försiktighetsprincipen är önskvärt att bevara hålträdet, men att åtgärden inte kräver artskyddsdispens.

Så, denna gång gick det bra men jag kunde lika gärna fått avslag.  

Med vänlig hälsning, Ordförande Axdorff

Kommentera