Målbilder för god miljöhänsyn

Nedan finner du några klipp ur remissen ”Målbilder för god miljöhänsyn” från Skogsstyrelsen. Lovvärt naturligtvis men ett problem uppstår när remissen, där större delen av näringen varit inblandad, hänvisar till miljömålen. Miljömål som större del av samma näring anser inte går att uppfylla.

Med hjälp av dessa nya målbilder kommer det förväntas att miljömålet Levande skogar uppfylls vilket inte kommer att ske. Målbilder fyller en funktion men kopplingen till miljömålet tror jag kommer bita skogsbrukarna i rumpan. Åter igen kommer vi göra gott men riskerar att bara få skit.

Från remissen:
… Avsikten med målbilderna är att de ska leda till en ökad samsyn kring vilken miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder som bör tas för att bidra till att nå det skogspolitiska miljömålet och miljökvalitetsmålen…

… Kärnan i sektorsansvaret är markägare och skogsbrukare, dess ansvar att medverka till en ekologisk anpassning av verksamheten i syfte att uppfylla miljömålen… Samhällets miljömål har sedan dess förtydligats i ett antal miljökvalitetsmål…

…Avsikten med målbilderna är alltså att de skall belysa det bidrag som kan förväntas utifrån sektorsansvarsprincipen och från miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till att uppfylla miljömålen av näringen…

… Målbilderna är i första hand tänkta att användas vid det som i dagligt tal kallas för generell hänsyn…

 

Med vänlig hälsning, ordförande Axdorff

Lämna ett svar