Kallelse till Rikskonferens för Naturbrukarna Sverige

Kallelse till Rikskonferens för Naturbrukarna Sverige

Bäste medlem i Naturbrukarna Sverige!

Ordinarie stämma hålls vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj. Nästa ordinarie stämma hålls 2016. De år ordinarie riksstämma ej äger rum ska en rikskonferens genomföras. Dessa konferenser hålls på tid och plats som riksföreningens styrelse beslutar och behandlar de frågor riksföreningens styrelse hänskjuter dit. Konferenserna är rådgivande.

Härmed inbjuds medlem i enligt paragraf 16 i föreningens stadgar till Rikskonferens fredagen den 26 juni 2015 klockan 11:00 i Örebroregionen. Närmare geografisk plats för mötet kommer att anslås på föreningens hemsida, www.naturbrukarna.se i god tid innan mötet. Mötet beräknas vara avslutat senast klockan16:00.

Inkom gärna med önskemål på frågor att behandla under konferensen.

Om behovet är stort kommer vi försöka lösa en digital modell för extern medverkan.

För planeringens skull är det ett absolut krav att man meddelar sin närvaro senast 5 juni.

Anmälan sker genom e-post till info@naturbrukarna.se

Med vänlig hälsning, ordförande Rickard Axdorff

 

 

Kommentera